Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów oraz pracowników, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88; dalej jako RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach; ul. Klonowa 55/6, 25-553 Kielce, zarejestrowana w Rejestrze Gospodarczym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000856848, NIP: 9592035668, REGON: 38691012500000, (dalej „Administrator”), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail infolinia@amid.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.amid.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem korespondencyjnym Administratora;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pisząc na adres Administratora wskazany powyżej lub na adres e-mail: infolinia@amid.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO, w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy/umów, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy/umów lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 2. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. Obsługi pism, zapytań, wniosków, sprzeciwu lub reklamacji kierowanych do Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują i nakładają na Administratora obowiązki – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 8. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz świadczonych usług.

5. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, z nieautoryzowanym dostępem, przed uszkodzeniem, modyfikacją, przypadkowym zniszczeniem lub utratą.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się w ramach programów partnerskich. Przekazywanie danych do państwa trzeciego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli w odniesieniu do danego państwa trzeciego nie została wydana żadna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wówczas przekazanie do tego państwa trzeciego następuje z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO. Możemy również przekazywać Państwa dane do państwa trzeciego z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 49 RODO. Mogą Państwo zażądać kopii powyższych zabezpieczeń od PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO AMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pisząc na podany wyżej adres (patrz: pkt. 3). Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których należą Norwegia, Islandia i Lichtenstein. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą Państwo również podlegali profilowaniu.

7. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane i trwa do momentu:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów (zaprzestania świadczenia usług);
 3. Skutecznego ustalenia, dochodzenia, wyegzekwowania roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Administratorowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. Wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. Czasu niezbędnego do obsługi, rozpatrzenia i udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, wnioski, sprzeciwy i reklamacje kierowane do Administratora;
8. Czas przechowywania danych – przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy – podstawa prawna przetworzenia – art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów RODO i innych obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez te przepisy, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
10. Mają Państwo prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy/umów, świadczenia usług i obsługi, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na kierowane do Administratora pisma, zapytania, wnioski, sprzeciwy lub reklamacje. Konsekwencją niepodania danych osobowych w niezbędnym zakresie (w szczególności danych identyfikacyjnych, kontaktowych) jest niemożność zawarcia i wykonywania umowy/umów bądź niemożność realizacji obsługi zapytań, wniosków, reklamacji.
13. W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej plików „Cookies” prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies;

14. Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Administrator przekaże:

 1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby – podczas pozyskiwania danych osobowych;
 2. W przypadku otrzymania danych osobowych od innego podmiotu – najpóźniej w terminie miesiąca od ich pozyskania, ewentualnie przy pierwszej komunikacji z osobą której dane dotyczą lub przy ich pierwszym ujawnieniu innemu odbiorcy.

15. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczanie na naszej witrynie ich nowej wersji. Możemy zawiadamiać Państwa o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej;

16. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.10.2020 r.